Recommendations

No city dweller left behind!

Towards equality between residents and neighbourhoods in Helsinki.

On this page, the question “Why Arvind for city council?” is answered by city dwellers from Helsinki and elsewhere.

Honoured and humbled by all your support. Thank you!

Let’s make our city friendlier, accessible and more equal.

Together!


Maija


Vilja

(In English below)

“Musta on ihan mahtavaa että Arvind on ehdolla ja voin sanoa että en oo ikinä ennen ollut yhtä varma ketä haluan äänestää.

Mulla on yleensä vähän ristiriitainen suhde puoluepolitiikkaan. En tiedä mitä mieltä olen siitä varsinaisesti, mutta toisaalta toivon 10000% että jos on puoluepolitiikkaa niin Arvind on siellä.

P.S: Paras vaalikampanja ikinä!!!

P.P.S: Tikku-ukko-sarjakuvat on ihan TOSI hyvä idea!”

(Suomeksi yllä)

I think it is just awesome that Arvind is a candidate and I can say that I have never before been so sure about who I want to vote for.

I tend to have a bit of a contradictory relationship to party politics. I am still not quite sure what I think about it, but on the other hand, if party politics exist I hope 10,000% that Arvind is there.

P.S: The best election campaign ever !!!

P.P.S: Stick-figure cartoons are a REALLY good idea!


Susanna

(In English below)

Arvind on mun työkaveri ja sankari. Rakennusalalla on edelleen tosi vähän tilaa muulle kuin homehtuneelle ajattelulle, mutta Arvindin tiimissä musta tuntuu, että asioita voi muuttaa.

Arvindin supervoima on kuulo: Arvind on tilanneherkin ja huomaavaisin ihminen, jonka tunnen. Sen lisäksi Arvind on timanttinen asiantuntija, kokenut neuvottelija ja hiton hauska tyyppi. On valtava etuoikeus, että Arvind haluaa edustaa meitä politiikassa ja rakentaa kestävää Helsinkiä kaikkien kaupunkilaisten hyväksi.

Ps. Tikku-ukkojen perusteella ei uskoisi, että Arvindin ammatti on piirtäminen. Mä päätin vähän auttaa.

(Suomeksi yllä)

Arvind is my colleague, and my hero. Unfortunately in the construction industry, there is yet very little room for anything but old, mouldy thinking. In Arvind’s team, I feel like we can make a difference.

The secret superpower of Arvind is his hearing: Arvind is the most sensitive and the most considerate person I know. On top of that, he is a master of his craft, an experienced negotiator, and a ton of fun to be around. It is an incredible privilege that Arvind is willing to represent us in the political arena, building a more sustainable Helsinki for everyone.

Ps. Based on the stick figure cartoons, one would not believe that Arvind’s profession is drawing. I decided to help a little.


Ramina

(In English below)

Tapasin Arvindin noin neljä vuotta sitten, ja näiden vuosien aikana hän on ollut minulle todella hyvä ja kannustava ystävä.

Olemme myös järjestäneet, työskennelleet ja tehneet yhteistyötä useissa feministisissä aloitteissa Helsingissä, joiden yhteydessä olen todistanut Arvindin intohimoa ja rakkautta yhteisön rakentamista ja sitä työtä kohtaan, jota hän tekee tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Olin erittäin iloinen ja yllättynyt nähdessäni, että Arvind päätti asettua ehdolle kaupunginvaltuustoon. En edes tiennyt, että se olisi jotain, mitä haluaisin. Luulen, että tämä on myös rakenteellinen ongelma. Olemme tunteneet toisemme useiden vuoden ajan ja työskennelleet ruohonjuuritason organisaatioissa ja aloitteissa, mutta miksi meille ei koskaan tullut mieleen, että jonkun meistä tulisi asettua ehdolle kaupunginvaltuustoon tekemään muutosta isommassa mittakaavassa?

Joten uskon todella, että tässä kohdistetaan energiaa juuri oikeaan paikkaan. Nyt enemmän kuin koskaan ennen.

Olen todella iloinen tukea Arvindia ja haluan todella nähdä hänen pääsevän kaupunginvaltuustoon!

(Suomeksi yllä)

I met Arvind about four years ago, and during these years he has been a really great and supportive friend for me.

We have also organized, worked and collaborated in several feminist initiatives in Helsinki, and through that I was able to witness Arvind’s passion and love for community organising and for the work that he does toward equality and equity.

I was super happy to and surprised to see that Arvind decided to run for the city council. I did not even know this is something I would want and I think that this is also a structural problem. We have known each other for so many years and worked in all these like grassroots-level organisations and initiatives but how come we never thought that one of us should run for the city council, in order to really make some change on a bigger scale?

I really believe that this is energy being put toward the right place at this moment. I think now more than ever.

I am extremely happy to support Arvind, and I look forward to seeing him get to the city council!


Jemina & Kaura

Vihreitä kasveja ja rikkaruohoja kasvaa puisen kuormalavan lautojen välistä. Green plants and weeds are growing through the wooden boards of a pallet.

(In English below)

Ihailemme Arvind Ramachandranin intersektionaalista* otetta ja moninäkökulmaisuutta, jota kaivataan kipeästi Suomen poliittisella kentällä, eikä vähiten Helsingissä.

Arvind on perusteellinen ja rakentava keskustelija, eikä hän kaihda monimutkaisia aiheita siitä huolimatta, ettei niihin ole yksinkertaista ratkaisua. 

Arvind on luotettava, kuunteleva ja taitava ottamaan vastaan palautetta. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka pedagogeina koemme keskeisiksi, ja joista uskomme todellisen muutoksen tekemisen alkavan. Nämä taidot ovat edellytys jatkuvalle oppimiselle sekä olennainen osa nykypäivän vaikuttamista ja julkista toimintaa – varsinkin, kun tehdään päätöksiä, jotka koskettavat kaikkia helsinkiläisiä.

“Kaupunkilaista ei jätetä!” -tunnuslauseessa kuuluu ajatus siitä, että kaupunki ja kaupunkitila todella kuuluvat kaikille, vaikka se ei tällä hetkellä aina toteudukaan. Heikomassa asemassa olevien äänet ja marginaaliset näkökulmat jäävät päätöksenteossa usein jalkoihin, ja ne tarvitsevat myös Helsingin kaupunginvaltuustossa tinkimättömän puolustajan. Arvindin osaaminen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijana on myös avainasemassa kuntapolitiikassa.

On vaikuttavaa seurata Arvindin työtä yhdenvertaisemman kaupungin eteen. Siinä yhdistyvät suunnitteluprosesseihin liittyvä ammattitaito ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden laaja-alainen edistäminen tavalla, jonka toivoisi olevan yleisestä kaikkialla politiikassa. Haluamme molemmat kokea, millainen on yhteinen Helsinkimme, kun Arvind on tekemässä ja toteuttamassa sitä.

– Jemina Lindholm (kuvataiteilija, kuvataidekasvattaja, tuottaja ja palstaviljelijä) & Kaura Raudaskoski (kuvataidekasvattaja, filosofi, yhteisöpedagogi ja palstaviljelijä)

*Intersektionaalisella näkökulmalla tarkoitetaan sen huomioimista, että yhteiskunta asettaa ihmisiä keskenään epätasa-arvoiseen asemaan tietynlaisten, usein keskenään risteävien ominaisuuksien perusteella – esimerkiksi ihonvärin, alkuperän, sukupuolen, yhteiskuntaluokan, vammaisuuden, toimintakyvyn, iän ja seksuaalisuuden nojalla.

(Suomeksi yllä)

We admire Arvind Ramachandran’s intersectional * and multi-faceted approach, which is sorely needed in the Finnish political field, not least in Helsinki.

Arvind is a thorough and constructive debater, and he does not shy away from complex topics despite the fact that there is no simple solution to them.

Arvind is trustworthy, willing to listen and skilled at receiving feedback. These are qualities that we, as educators, see as central, and from which we believe that real change begins. These skills are a prerequisite for continuous learning and an integral part of today’s changemaking and public action – especially when making decisions that affect all Helsinki residents.

The “No city-dweller left behind” slogan includes the idea that the city and its public space really belong to everyone, although this is not always the case at the moment. Disadvantaged voices and marginal perspectives are often left behind in decision-making, and hence they need an uncompromising defender in the Helsinki City Council. Arvind’s expertise as an expert in architecture and urban planning also plays a key role in municipal policy.

It is impressive to follow Arvind’s work towards a more equal city. It combines the expertise of design processes with the wide-ranging promotion of social justice in a way that one hopes would be more widespread in politics. We both look forward to experiencing what our common Helsinki is like when Arvind is making and implementing it.

– Jemina Lindholm (visual artist, visual arts educator, producer and allotment gardener) & Kaura Raudaskoski (visual arts educator, philosopher, community educator and allotment gardener)

* An intersectional perspective means taking into account the fact that society puts people in an unequal position on the basis of certain, often intersecting, characteristics – for example, skin colour, origin, gender, social class, ability, functional capacity, age and sexuality.


Tuomas

 


Humphrey

 


Tove

(In English below)

Olen paitsi ylpeä sinusta ystävänä ja siitä, että olet tullut arkkitehdiksi ja oppinut suomen kielen ja vielä täysin uuden kulttuurin, mutta näiden lisäksi sinä, tietosi, sydämesi ja ideasi poliitikkaan pyrkivänä antaa minulle niin paljon toivoa maailman puolesta!!! Onnea vaaleihin, Arvind! ??

(Suomeksi yllä)

Not only am I proud of you as a friend, for having become an architect and come to know the Finnish language and yet another whole new culture, but you, your knowledge, your heart and your ideas as an aspiring politician gives me so much hope for the world!!! Good luck in the elections, Arvind! ??


Miji

(In English below)

Olen erittäin vaikuttunut intohimostasi, jolla on selvästi oikea suunta. Politiikkaan osallistuminen on oikea tapa edetä. Olen sitä mieltä, että useimmissa päätöksissä ei ole sukupuolten tasa-arvoa, koska naiset eivät ole mukana niiden laatimisessa. Olen varma, että onnistut! ?

(Suomeksi yllä)

I am very impressed by your passion and it is the right direction for sure. Being involved in policy matters is the way to go. I always maintain that most rules don’t have any gender equality because women are not involved in the rule making process. I am sure you will succeed! ?


Send your own recommendation! You can send a short recommendation (in Finnish or English) for publication on the campaign’s website and social media channels. Thank you for your support!

Follow, support and share the campaign through the pages below:
https://www.arvind.cc
https://www.facebook.com/arvindsome
https://www.instagram.com/arvindrchn

Donate to the campaign:
https://www.arvindramachandran.com/donate

Get in touch:
arvind(at)arvind.cc

Thanks in advance and looking forward to working with you!